Regulamin sklepu Motopon.pl

(z dnia 01.01.2023)


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r. 
 2. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego, które obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego, z wyjątkiem tych postanowień, w których jest bezpośrednie odniesienie do Konsumentów. 
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, postanowienia Regulaminu są nieważne.
 5. Do składania Zamówień w Sklepie internetowym niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep internetowy w chwili składania Zamówienia.
 7. Wszystkie ceny prezentowane w szczególności przy produktach są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych, tj. zawierają VAT.
 8. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia każdej treści dodanej do Sklepu internetowego przez Klienta, w szczególności opinii do Produktu oraz Konta Klienta, którą uzna za niezgodną z prawem lub dobrymi obyczajami, jak również godzącą w dobre imię Sprzedawcy.
 10. Dla zapewnienia najwyższej, jakości usług wszystkie rozmowy z Infolinią są nagrywane i archiwizowane.

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy dokument.
 2. Sprzedawca – Moto Budrex Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Grunwaldzka 291, 85-438, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000102424 kapitał zakładowy: 112 500,00 zł, NIP: 5540235790, Regon: 008382834, Nr rejestrowy BDO 000031119, tel. 52 323 08 28, adres e-mail: sekretariat@motobudrex.pl 
 3. Sklep internetowy – system teleinformatyczny wydzielony przez Sprzedawcę, dostępny przez sieć Internet pod następującą domeną: motopon.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
 4. Infolinia – wydzielone przez Sprzedawcę centrum obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient może uzyskiwać pośredni dostęp do Sklepu internetowego, w tym złożyć Zamówienie podczas głosowego połączenia telefonicznego.
 5. Produkt – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności opony oraz felgi.
 6. Karta produktu – pojedyncza strona www wchodząca w skład Sklepu internetowego, na której prezentowane są kompletne informacje dotyczące jednego rodzajowo Produktu.
 7. Klient – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie internetowym (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 8. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej (w tym umowy sprzedaży przy wykorzystaniu Sklepu internetowego i/lub Infolinii) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Konto Klienta – opcjonalne konto dostępowe dla Klienta, na które loguje się po podaniu swojego adresu e-mail i hasła ustanowionego w procesie zakładania konta, dzięki któremu Klient ma dostęp do m.in. listy swoich zamówień wraz ze statusami oraz do innych funkcjonalności oferowanych przez Sklep internetowy.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub za pośrednictwem Infolinii, określające rodzaj i/lub liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem, w rozumienia art. 66 Kodeksu cywilnego.
 11. Punkt serwisowy – warsztat wymiany opon i/lub felg należący do podmiotu, z którym Sprzedawca zawarł stosowną umowę o współpracy, w którym możliwe jest dokonanie montażu Produktów w pojeździe wskazanym przez Klienta w uzgodnionym terminie.

§3. Produkty

 1. Sklep internetowy sprzedaje opony nowe (tj. zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997P Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport rozumiane jako opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji), opony starsze po uwzględniającej to cenie, oraz nowe felgi stalowe jak i aluminiowe. Informacja o roku produkcji opon prezentowana jest na każdej Karcie produktu oraz odpowiednio na pozostałych stronach należących do Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca zapewnia,iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową. Obowiązek powyższy oznacza konieczność dostarczenia Towarów bez wad fizycznych oraz prawnych.

§4. Zamówienia

 1. Zamówienia mogą być składane w następujący sposób:
  a) za pośrednictwem Sklepu internetowego, 
  b) za pomocą Infolinii pod numerem telefonu 523230810, 
  c) za pomocą poczty elektronicznej na adres zamowienia@motopon.pl.
 2. Składanie zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz poczty elektronicznej, ma charakter ciągły tzn. nie jest ograniczone czasowo. Zamówienia mogą być składane o każdej porze, każdego dnia tygodnia. Wyjątek stanowić mogą awarie systemu, bądź przerwy techniczne
 3. Składanie zamówień za pośrednictwem infolinii, realizowane jest w godzinach 8:00-16.00 w dni robocze.
 4. Koszt połączeń telefonicznych oraz koszt połączeń internetowych jest zgodny z posiadaną przez Klienta taryfą i nie zależy od Sprzedawcy.
 5. W celu złożenia Zamówienia przy wykorzystaniu Sklepu internetowego należy dodać wybrany Produkt bądź Produkty do koszyka, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami prezentowanymi przez Sklep internetowy.
 6. Utworzenie Konta Klienta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia przy wykorzystaniu Sklepu internetowego, umożliwia jednak łatwiejsze śledzenie statusu i innych informacji dotyczących Zamówienia oraz daje dostęp do funkcjonalności nieosiągalnych podczas zakupów bez rejestracji.
 7. Pomocnym przy wyborze produktów do Zamówienia jest panel Ocen widoczny zarówno na liście opon, jak i w ofercie wybranej opony. Dostępny jest tam także Panel Opinii Użytkowników z opisami zamieszczanymi przez Kupujących. Przed umieszczeniem Oceny oraz Opinii Sklep Motopon weryfikuje czy Autorem jest Użytkownik, który zakupił produkty w Sklepie internetowym, co jest warunkiem koniecznym dla jej zatwierdzenia przez Administrację Sklepu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii o produkcie.
 8. Po skutecznym złożeniu Zamówienia przy wykorzystaniu Sklepu internetowego, Klient otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia oraz informacjami dotyczącymi praw i obowiązków Klientów. Potwierdzenie złożenia Zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty.
 9. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uznaje się, przyjęcie do realizacji zamówienia złożonego kanałami sprzedaży wymienionymi w §4 pkt.1.
 10. Po przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje na podany adres e-mail informację potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 11. Sprzedawca może odmówić modyfikacji treści Zamówienia, jeśli Zamówienie zostało przez niego przyjęte do realizacji.
 12. W toku realizacji zamówienia Sprzedawca wystawi i wyda Kupującemu dokument fiskalny (paragon lub fakturę VAT) w formie elektronicznej i prześle go na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail. Na prośbę Klienta istnieje możliwość wysłania faktury w formie papierowej na wskazany adres.

§5. Dostawa i montaż

 1. Klient obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.
 2. Zamówienie może być wysłane na:
  a) adres wskazany w Zamówieniu przez kuriera z zastrzeżeniem §5 ust. 5,
  b) adres Punktu serwisowego, w którym dokonany zostanie montaż Produktów w pojeździe wskazanym przez Klienta, w uzgodnionym terminie.
 3. Koszt dostawy Produktu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ponosi Sprzedawca lub Klient w zależności od całkowitej kwoty Zamówienia. Całkowity koszt dostawy jest prezentowany przez Sklep internetowy najpóźniej w momencie składania Zamówienia.
 4. Sprzedawca nie realizuje wysyłek poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia towaru lub niezgodności zawartości z Zamówieniem, Sprzedawca prosi o sporządzenie z kurierem protokołu szkody oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy przy pomocy Infolinii. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Produktu lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca prosi o spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji do Sprzedawcy przy pomocy Infolinii.
 6. W przypadku, gdy Klient złożył Zamówienie na Produkt wraz z montażem, Sprzedawca dostarcza Produkt do Punktu serwisowego wybranego przez Klienta w Sklepie internetowym. Produkt zostanie wysłany do Punktu serwisowego dopiero po otrzymaniu płatności za Zamówienie i będzie oczekiwał na montaż przez 7 dni kalendarzowych licząc od planowanej daty montażu. Planowana data montażu ustalana jest bezpośrednio przez Punkt Serwisowy z Klientem. Klient zobowiązany jest do realizacji usługi montażu w umówionym terminie we wskazanym Punkcie Serwisowym oraz do zapłaty ceny za usługę bezpośrednio w Punkcie Serwisowym..
 7. Nie wywiązanie się Klienta z obowiązku montażu produktów w wybranym Punkcie serwisowym, w ciągu 7 dni od umówionego terminu wizyty, skutkować będzie odesłaniem produktów do siedziby Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca w żaden sposób nie pośredniczy w wykonaniu, ani nie jest stroną umowy o świadczenie usług polegających na montażu zakupionych Produktów w Punkcie serwisowym i nie ponosi odpowiedzialności za działania Punktu serwisowego.

§6. Płatność

 1. Możliwe sposoby płatności określone są w chwili akceptacji przez Klienta danych w formularzu zamówienia.
 2. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranej przez Klienta formy dostawy, a będą do wyboru w chwili finalizacji zamówienia
 3. W przypadku wyboru sposobu realizacji płatności innego niż za pobraniem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przyjęcia Zamówienia do realizacji dopiero po zaksięgowaniu płatności za dane Zamówienie.

§7. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 5 i ust. 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  a) od dnia wydania Produktu, tj. od dnia wejścia w posiadanie Produktu przez Konsumenta, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu,
  b) w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, od objęcia przez Konsumenta w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru,
 2. W celu odstąpienia od umowy, Konsument składa Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór przesyłany jest Konsumentowi za pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji lub dostępny jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem: www.motopon.pl/klient/odstapienie_od_umowy_motopon_pl.docx
 3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, zgodnie ze znowelizowanym art. 38, w odniesieniu do umów:
  a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 
 6. Wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 8. Płatności, o których mowa w §7 ust. 7, zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Konsument, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Konsument w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu Produktu ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Szczegółowe zasady i terminy odstąpienia od umowy w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem regulują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

§8. Rękojmia i Gwarancja 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o Prawach Konsumenta. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Towaru z umową sprzedaży:
  - przypadku reklamacji Towaru zakupionego przez Kupującego na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Kupującego niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
  - W przypadku reklamacji Towaru zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 2. Poza odpowiedzialnością ustawową na Towar może zostać udzielona gwarancja – jest to odpowiedzialność umowna (dodatkowa) i można z niej skorzystać, gdy dany Towar jest objęty gwarancją. Więcej informacji dotyczących gwarancji zawartych jest w § 9 Regulaminu
 3. Reklamacje dotyczące Towaru można składać pisemnie na adres Sprzedawcy, MotoBudrex Sp. z o.o, ul. Grunwaldzka 291, 85-438 Bydgoszcz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@motobudrex.pl 
 4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący powinien, w miarę możliwości, podać:
  - dane kontaktowe;
  - żądania względem Sprzedawcy w związku z reklamacją;
  - nr dokumentu fiskalnego (faktury lub paragonu) wystawionego w odniesieniu do Towaru, którego dotyczy reklamacja, lub jego kserokopię
  - opis wady;
  - podstawę roszczeń Klienta (np. rękojmia, gwarancja)

  przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Kupującego będącego Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.
 5. Dla przyspieszenia procesu reklamacji Sprzedawca zaleca wypełnienie Protokołu Reklamacji dostępnego do pobrania na stronie Sklepu pod adresem: www.motopon.pl/PROTOKOL_REKLAMACJI_JAKOSCIOWEJ.doccelu należy skontaktować się z Działem Obsługi pod numerem Infolinii 801 501 502, lub na adres e-mail: reklamacje@motopon.pl.
 6. W trakcie trwania procesu reklamacji Klient obowiązany jest udostępnić dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Towar) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. 
 7. W przypadku zwrotu Towaru prosimy o kontakt z Działem Reklamacji w celu umówienia dogodnego terminu odbioru przez Sprzedawcę reklamowanych produktów na wskazane dane kontaktowe:

  email: reklamacje@motobudrex.pl
  tel.: 52 323 08 40

 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

§9. Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest MOTO BUDREX Sp. z o. o., z siedzibą w Bydgoszczy. Adres Administratora: MOTO BUDREX Sp. z o. o., 85-438 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 291, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000102424.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: MOTO BUDREX Sp. z o. o., 85-438 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 291 lub elektronicznie na adres rodo@motobudrex.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: rodo@motobudrex.pl lub telefonicznie +48600026443
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pp. b RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do wykonania umowy sprzedaży i dostawy zakupionych produktów lub wykonania usługi w serwisie motoryzacyjnym.
 5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pp. c) RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą zażąda dokumentu sprzedaży w postaci faktury.
 6. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. pp. e) RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzana do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią - w przypadku konieczności kontaktu z klientem związanej z dostawą zakupionych produktów.
 7. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. pp. a) tj. w oparciu o zgodę na przetwarzanie wyrażoną podczas rejestracji osoby, której dane dotyczą w sklepie motopon.pl. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są w zakresie umożliwiającym Administratorowi przesyłanie drogą elektroniczną reklam, ofert i aktualności branżowych (newsletter).
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania - zależnie od zakupionych produktów i usług pkt. 2 lub 3 tj. przez okres 5 lat od zakończenia ostatniej transakcji.
 9. Dane osobowe mogą być przekazane do mBank S.A. ("Bank") w związku z:
  a) świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury mElements PayNow do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  b) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  c) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 10. Dane osobowe przetwarzane na podstawie p. 6 i p. 7 - do czasu wycofania zgody przez użytkownika.
 11. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 4, 5, 6, 7 – zależnie od rodzaju zakupionych produktów i usług lub zgód.
 12. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 13. Zakres przetwarzanych danych osobowych w sklepie motopon.pl: imię i nazwisko, adres zamieszkania/dostawy, adres e-mail oraz informacje dodatkowe podane w uwagach (np. numer rejestracyjny samochodu).
 14. Dane osobowe są chronione zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 15. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 16. W celu realizacji uprawnień w zakresie ochrony danych osobowych, Klient powinien skontaktować się z Administratorem.
 17. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 18. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
 19. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

§10. Zmiana Regulaminu

 1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep internetowy, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.motopon.pl/klient/regulamin.
 3. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta Spory wynikające ze stosowania Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem internetowym a Klientami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 
 2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronach Sklepu internetowego lub w siedzibie Sprzedawcy do wglądu w wersji papierowej.